Black Skimmer on a hazy day

/Black Skimmer on a hazy day