Juvenile White-crowned Sparrow feeding on wild sunflower seeds

///Juvenile White-crowned Sparrow feeding on wild sunflower seeds