Snowy Egret resting on rocks

///Snowy Egret resting on rocks